علیرضا کعبی‌نژادیان

علیرضا کعبی نژادیان

عضو هیات مدیره

وحید سیدعلی

سیدوحید سیدعلی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره

امین بهارلو

رئیس هیات مدیره